Asfaltda dag tigir sürmek hakda näme pikir etmeli

Dag tigirleri ýoldan çykmak üçin niýetlenendir, şonuň üçin olara dag tigirleri diýilýär.Şeýle-de bolsa, asfaltly ýollarda dag tigir sürmek dag welosipediňiziň hezilini aýyrýarmy?

asphalt1

Roadolda dag tigir sürüp bilersiňizmi?

Elbetde, dag tigirini tekiz we çylşyrymly ýerleri öz içine alýan ähli görnüşlere uýgunlaşdyryp bolýar, elbetde tekiz ýolda ýol tigirleri ýaly gyzykly däl.Dag tigirleri, dürli ýol şertlerini, şol sanda çarçuwanyň geometriýasyny dolandyrmak üçin niýetlenendir, bu bolsa ýol tigirleri bilen deňeşdirilende ýolda has oňaýsyz bolýar.

asphalt2

Şeýle-de bolsa, tigir sürýänleriň köpüsi ýolda dag tigirlerine münmegi makul bilýärler.Şäher ýollarynyň kiçi çukurlaryny we böwetlerini has gowy dolandyryp bilerler we welosipedleri islendik ýerden geçip bilýändigi üçin islän ýerine gidip bilerler.

Asfaltly ýollarda dag tigir sürmegiň peýdalary

asphalt3

Rahatlyk: Dag welosipedi ajaýyp rahatlyk bilen ýolda sarsgynlary siňdirýär.

Dag tigirleri gaty we doly asma görnüşe bölünýär.Hardtail dag tigirleriniň yzynda asma ýok.Bular az agressiw ýoldan çykýan welosipedlerde köp bolýar.Şeýle hem olar has ýeňil we asfaltlanan ýollarda has çalt syýahat edýärler.Asfaltly ýollarda dag tigir sürmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, gaty tigir satyn alyň.Şol bir wagtyň özünde, rahatlyk ileri tutulýan bolsa, doly asma welosiped iň gowy jedeliňizdir.Theseadyňyzdan çykarmaň, bular has agyr we hereketli däl.

Uýgunlaşma: Kämahal asfaltlanan ýollarda çukurlar ýa-da ownuk bökdençlikler bolýar, bu köp welosiped sürýänleriň ýaralanmagyna sebäp bolýar.Welosipedleri bu kiçijik päsgelçilikleri başaryp bilmeýär, şonuň üçinem ýykylýar.Dagda welosiped süreniňizde bu barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Diýmek, ýolda islän zadyňyzy edip bilersiňiz.Hatda dag welosipedinde basgançakdan tutuşlygyna böküp, howpsuz ýere gonup bilersiňiz.

asphalt4

Howpsuzlyk: Dag tigirleri ýerden yrgyldylary siňdirýär.Diýmek, gezelençiňiz az sarsmaz we deňagramlylygy ýitirmek ähtimallygyňyz azdyr.Howpsuzlygy halaýan bolsaňyz, bu ajaýyp wariantlar, tekiz ýüzlerde gaty durnukly.Dag welosiped tekerleri has galyň we deşilmek ähtimallygy az.

Asfalt ýollarynda dag tigir sürmegiň kemçilikleri

asphalt5

Tizlik: Esasanam, dag tigirleri sygyrlaryň ýokary tizlikli işlemezligi ýaly tekiz asfalt ýollarda işlemek üçin niýetlenendir.Esasy ýolda dag tigir sürýän bolsaňyz, tizlik iň uly kemçilikdir.Dag tigirleriniň uly çarçuwalary bar.Olar ýoldan çykýan ýollardan köp basyşy dolandyrmak üçin niýetlenendir, şonuň üçinem gaty kyn.Şol şertlerde tizlik ýol awtoulagy ýaly çalt däl.

Hereket: Has giň tutawaçlar sebäpli asfaltly ýollarda dag tigirleri gaty hereketli däl.Dag welosiped tutawaçlary adatça 700-den 800 mm çenli.Roadol tigirleriniň tutawaçlary 300mm-den 500mm-e çenli.Şäherden geçip barýarka, bu giňligiň käbir ulaglaryň arasyndaky boşluklardan geçip bilmezligi gutulgysyzdyr. Dag tigirleriniň köp dizaýny asfalt ýollarda, meselem, giň tekerler, zarba siňdiriji öň wilkalar, disk tormozlary ýaly peýdasyzdyr. we ş.m. Asfalt ýol şeýle bir gowy welin, ýol şertleri bu zatlara asla zerur däl.Bu pul ýitirmek, köp mukdarda energiýa sarp edýär, zatlary haýalladýar we bir günlük iş radiusyňyzy ep-esli azaldar.Golaýda welosiped sürüp boljak ýerleriň azdygyny gördüňizmi?Bularyň köpüsini oýnadyňyzmy?Sebäbi dag tigir sürýänleriň işjeňlik radiusy gaty az, takmynan 100-den 200 kilometre çenli we hemişe şeýle kiçijik ýerde aýlanýar.Carol awtoulagyna geçseňiz, işjeň radiusyňyz 150-200 kilometre çenli artar we ulagy ýakyndan yzarlap bilseňiz, hasam dowam eder.Mundan başga-da, dag welosipediniň beden ýagdaýy size köp ýel garşylygy goşýar, bu başga bir energiýa galyndysy.

Agyr: Dag tigirleri gaty agyr, iň bolmanda köp adamyň alyp biläýjek çäginde.Artykmaç gurluş köp ölü agramyny getirýär, energiýany ýitirýär we eňňitlere urlanda samsyk bolýar.

Hünärsiz: Dag tigirleriniň özi ýolda gezelenç etmek üçin döredilenok.Köp adamlar ýol tutawaçlarynyň egin giňliginde bolmalydygyna düşünýärler, ýogsam uzak wagtlap ýöräniňizden soň saglygyňyza we rahatlygyňyza zyýanly bolar.Näme üçin ýol tigirleri beýle dizaýn edilýär?Sebäbi ýol tigirleri uzak aralyga münmek üçin niýetlenendir, uzak aralyga syýahat bolsun ýa-da ýaryş bolsun.Günde bir ýa-da iki ýüz kilometre barmak gaty adaty zat.Umuman, welosipedleriň köp tutulyşy bolup biler.Dürli ýagdaýlaryň zerurlyklaryny we dynç alyş zerurlyklaryny kanagatlandyryň.Dag tigirleri hakda näme?Näçe sany tutawaç giňligi = egin giňligi bilen gabat gelýär?Dag tigirleriniň tutawaçlarynyň has giň bolmagynyň sebäbi, asla ýolda däl-de, kyn bölümlerde has gowy işlemek üçin.Uzak aralykdaky dag ýaryşlaryny görýärsiňizmi?Raceol ýaryşy ýaly bir ýa-da iki ýüz kilometr barmy?Nothtimal däl.Uzak wagtlap dag welosipedinde münýärsiňiz we arkaňyza aňsatlyk bilen täsir edip bilýän tutawaçlaryňyzy üýtgedip bilmersiňiz.

Tekiz ýolda uzak aralyga dag tigir sürýärsiňiz.Aýakgabyňyzy gulplamak üçin haýsy gulp aýakgaplary gerek?Dag gulpy ýa-da ýol gulpy?Roadol gulpuna çykmak oňaýsyz we üýtgeşik bolmaly.Şangşan gulpy?Mesele ýene gelýär.Dag gulpy ýolda gezmek üçin döredilen däldir.Onuň gulplama nokadynyň kontakt üstü gaty kiçi, uzak aralyga münmek üçin gaty oňaýsyz.Aýagyň dabanynyň belli bir nokadyna aşa köp basyş etmek aňsat, bu bolsa aýagyň dabanynyň saglygyna amatly däl.Galyberse-de, dag tigirleri asla ýol üçin niýetlenen däldir.

Täze hileleri öwreniň:

Dag tigirleri diňe münmek we pyýada ýöremek bilen çäklenmeli däldir, has başarnykly has ýönekeý hereketler bar, şäherdäki gezelençleriňizi has aňsatlaşdyrmak üçin ýönekeý böküşleri öwrenip bilersiňiz.

gorkularyňy ýeň

asphalt6

Dag tigirleri ýüregiň gowşaklygy üçin däl.Dag tigirine münmek has çylşyrymly ýol şertlerini synap görmeli.Injuredaralanyp bilersiňiz, ýöne meniň pikirimçe şikesler dag tigir sürmegiň bir bölegi.Dagda welosiped sürmegiň asyl manysyny gorkman başdan geçiriň.

Elbetde, ony diňe gatnaw üçin ulanýan bolsaňyz, has ygtybarly we has amatly dag tigirleri hem size laýyk bolup görünýär.


Iş wagty: 11-2022-nji fewral

Habaryňyzy bize iberiň: