Müňlerçe kilometrlik ýol bir ädim bilen başlaýar

2022-nji ýylyň 19-njy aprelinde “Panda Group” -yň ýokary derejeli topary Hebeýe gitdi.Governmenterli dolandyryşyň ýolbaşçylygy bilen bilelikde Wanda Tire we beýleki görnükli kärhanalara yzygiderli baryp gördüler we Panda Group-yň Hebeýdäki pudaklaryny giňeltmek we ýerleşdirmek barada teklipler berdiler.Çuňňur aragatnaşyk we çekişme.

Iki lider barmaly ýerine ýetenlerinde, Wanda toparynyň ýolbaşçylary bizi mähirli garşy aldylar we sapar prosesi we kompaniýanyň ösüş taryhy barada umumy maglumat berdiler.

Wanda teker kompaniýasy 1988-nji ýylda esaslandyrylan Tianjin Wanda Tire Group Co., Ltd., Tianjin we Hebeýiň Ksintaý şäherinde ýerleşýän iki sany önümçilik bazasyna eýe bolup, tapawutlandyrylan we tygşytly teker önümlerini döretmäge gönükdirilendir.

image1 

Önüm dolandyryjysy, nusga ussahanasyndaky käbir önümleri görmäge alyp bardy.Gatnaşýan önümleriň görnüşleri çaga tigirleri, dag tigirleri, şäher tigirleri we ş.m. ýaly gaty doly.

Ösüşiň otuz ýylynda “Wanda Tire Group” köp işleýär we öňe gidýär.ISO9001: 2008 we ISO / TS16949: 2009 hil dolandyryş dolandyryş sertifikaty, ISO14001: 2015 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, ISO50001: 2001 energiýa ulgamyny dolandyryş şahadatnamasy, ABŞ DOT şahadatnamasy üstünlikli geçdi.Eksport önümlerimiz ECE, SASO, BIS we beýleki halkara önüm şahadatnamalaryndan geçdi.Synag merkezi CNAS we TuV Laboratoriýa akkreditasiýa şahadatnamasyny aldy.“Wanda Tire Group” kem-kemden dünýä teker bazarynda marka täsiri we bäsdeşlik ukyby bolan Hytaý kärhanasyna öwrülýär. 

image2

image3

Bu döwürde önüm dolandyryjysy bize “Wanda Group” -yň ösüş taryhy we her önümçilik ussahanasynyň iş akymy barada jikme-jik maglumat berdi.Topar kompaniýasynyň başlangyç maýa goýumy bary-ýogy 1,2 million ýuana bolup, 100 işgäri azdy.Umumy gurluşyk meýdany 3000 inedördül metre barabar bolan, diňe şol döwürde döwlet tarapyndan ýönekeý enjamlar, yza galak tehnologiýalar we könelen ussahanalar bilen welosipediň içki turbalaryny öndürip bilýän kiçijik zawoddy.17 ýyllyk ösüşden soň, “Wanda Group” -yň häzirki wagtda 4000-den gowrak işgäri bar, 300 müňden gowrak meýdany, gurluşyk meýdany 200 000 inedördül metre golaý, umumy baýlygy 500 million ýuana, 2100-den gowrak iri we orta- ululykdaky ýörite enjamlar (toplumlar).Içki we daşarky tekerleri doly ölçegli welosiped öndürip biler.Içerki teker senagaty häzirki wagtda iň uly, iň ýokary öndürijilikli we iň doly aýratynlyklary we görnüşleri bilen.Iň tygşytly kompaniýalaryň biri

image4

image5

image6

image7

image8

Önümçilik liniýasyna we nusgalyk ussahanasyna baryp görenlerinden soň, dürli ýolbaşçylar geljekki hyzmatdaşlygyň ideýasyny ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnandylar.Şol bir wagtyň özünde, Tandajin Wanda Group bilen Panda Group-yň ösüş taryhy we geljekki senagat parkyny meýilleşdirmek barada çuňňur aragatnaşyk sakladylar we kompaniýany tanatdylar.Jenap anan aýtdy: TIANJIN PANDA TEXNOLOGY GROUP CO., LTD gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat birleşdirýän Topar Tehnologiýa kompaniýasydyr.Panda, dünýädäki adamlar üçin tigirli welosiped çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär. Týanjinin we Hebeýdäki önümçilik bazalary we gözleg merkezleri bilen önümlerimiz ulular welosipedlerini, dag tigirlerini, çagalar welosipedini E-welosiped we welosiped böleklerini öz içine alýar.Birnäçe ýyllap gözleg we önümçilik tehnologiýasy toplanylandan soň, tehniki zehinler, önümçilik tehnologiýasy we üpjünçilik zynjyry ulgamy boýunça içerki ösen derejä ýetdik. Pandanyň ösüş strategiýasyna laýyklykda kompaniýa intellektuallaşma we globallaşma giňişleýin öwrüler we eder. Ylmy gözlegler we ösüş arkaly hytaý önümçiligi dünýäde has köp adam akylly welosiped sürmegiň ajaýyp tejribesini duýup biler ýaly mümkin.

Häzirki işewürlik göwrümi we satuw ýagdaýy, şeýle hem kompaniýanyň häzirki wagtda ýüze çykýan käbir kynçylyklary, iki tarap geljekki hyzmatdaşlyk we bar bolan meseleler barada çuňňur aragatnaşyk we pikir alyşma geçirdi.Wanda toparynyň ýolbaşçylary Pandanyň ýolbaşçylaryna ýokary baha berýärler we ylalaşýarlar.Liderleriň önümiň ýerleşişi baradaky häzirki düşünjesi we geljekki bazary giňeltmek baradaky pikirleri.Pandanyň ýolbaşçylary, çynlakaý düşündirişleri üçin gatnaşyjylara minnetdarlyk bildirdiler we Tianjin Wanda toparynyň hünär önümçilik kuwwatyna we marka düşünjesine ýokary baha berdiler.Iki tarap bu sapar we hyzmatdaşlyk Üstünligi üçin uly minnetdarlyk bildirdiler we topar surata düşdüler.

image9 image10


Iş wagty: 28-2022-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň: