Elektrikli dag tigirlerine nädip münmeli

Elektrik welosiped Hytaýyň milli şertleri üçin örän amatly, geljegi uly ýaşyl ulag serişdesi.Onuň ýaýramagy we ulanylmagy ýönekeý adamlaryň kynçylyklaryny çözmek we şäher howasynyň hapalanmagyny azaltmak üçin esasy çäre.Elektrik welosiped, tehnologiýasy birneme ösen we köpçülikleýin öndürip we söwda edip boljak elektrik tigiriniň ýeke-täk görnüşidir.Elektrikli awtoulaglar we elektrik awtobuslary ýaly beýleki görnüşler henizem söwda etabyndan uzakda.

“The Times” -iň ösüşi we ösüşi bilen soňky ýyllarda elektrik energiýasy bilen dag tigirleri has meşhur boldy.Zawodymyz, bazaryň islegine görä köp sanly elektrik energiýasy dag tigirlerini öndürdi, moda görnüşi we ajaýyp öndürijiligi üçin has köp sarp ediji tarapyndan makullanýar.Elektrik kuwwatly dag welosipediniň dag tigiriniň we elektrik tigiriniň goşa artykmaçlygy bar.Tigir sürmekde üýtgeýän tizlik funksiýasyna düşünip biler we şol bir wagtyň özünde elektrik tigiriniň kuwwatyna eýe.Güýçli güýç berip biler, münmek ukybyňyzy ösdürer, dyrmaşmak ukybyňyzy ösdürer we has uzak ýerlere çykmagy we has ýokary derejelere çykmagy aňsatlaşdyryp biler.Gezelençiňizi aňsatlaşdyrýar, gezelençiň giriş derejesini aňsatlaşdyrýar, araba bilen ýokary galmagyň wagtyny tygşytlaýar…

Munuň köp artykmaçlygy bar, onsoň bu elektrik kuwwatly dag tigirini nädip netijeli sürmeli?

Uçuş-gonuş zolagyny ýeňmegi has gyzykly ederler

Elektrik energiýasynyň goşmaça güýji, tekiz ýollaryň we depelere çykmagyň birden tolgundyryjy tehniki synaglara öwrülýändigini aňladýar.Indi gaz almaýarsyňyz we derlemeýärsiňiz, hatda ýokaryk egilip, salkynlap bilersiňiz.Umuman aýdanyňda, hemişe aşak düşýän ýaly duýulýar, kim muny halamaýar?Şeýle hem, arassa dag welosipedine gaýdyp baranyňyzda gözüňizi açjak tehniki dyrmaşygyň nämedigini täzeden gözden geçirip bilersiňiz.

cdsvfd

Bedeniňiziň ýokarky güýjüni döredýärler

Elektrikli hereketlendirijiniň we batareýanyň goşulmagy welosipediň agramynyň ep-esli ýokarlanmagyny aňladýar, ýöne ýolda müneniňizde size has ýokary beden maşklaryny berýär.Arassa dag tigir sürmek dünýäsine gaýdyp baranyňyzda özüňizi sylagly duýarsyňyz.Bu, elbetde, birneme agyrrak elektrik dag welosipediniň uly damjany ýalňyş hasaplamagy bilen, eliňiz gysan elleriňizden aýrylmasa.

Siz has münersiňiz

Trackolda rugsat berilýän elektrik dag tigirleriniň pedal edilmegi üçin döredilendigi, henizem iteklemelidigiňizi aňladýar.Şeýle-de bolsa, doly güýç endik bolany üçin, manyak ýaly hasam pedal edýärsiňiz we adaty dag welosipedine garanyňda has tükenýärsiňiz.Şol bir mukdarda maşk etmek üçin aralygy iki esse ýa-da üç esse köpeltmeli bolarsyňyz, ýöne elektrik dag tigirine münmek islemeseňiz ýaltalyk etmeli däl.

Daşarda has uzak oýnap bilersiňiz

Bedeniňiz gaty güýçli bolmasa, elektrik energiýasyny ulanmak has uzakda münmäge kömek edip biler.Bir günlük gezelençlerde ajaýyp ýoldaşlaryňyz elmydama aljyraňňy we umytsyzdyňyz, ýöne ahyrsoňy olaryň aýdýanlaryny ajaýyp gezelenç diýip hasaplaýarsyňyz.Batteryöne batareýalaryň gutarmazlygy ýa-da günleriňiz gaty uzyn bolar.Başga bir tarapdan, gülkünç çalt welosiped sürýän bolsaňyz, elektrik tigirinde agyr türgenleşikleriňizi paýlaşmak üçin dostlaryňyzy hem alyp bilersiňiz.

asdfg

Depelere çykmak has aňsat - hatda dostlaryňyza kömek edip bilersiňiz

Eger daglyk ýolda ýörän bolsaňyz, elektrik dag tigirleri daga çykmagyňyzy süýräp, gyzykly bölegi ýaly gyzykly eder.Eger-de sizi beýik hudaý ýokaryk iteklän bolsa, elektrik tigir size artykmaçlygy yzyna gaýtaryp biler.Olary nädip ýokaryk çekýändigiňize üns beriň.

Yourüküňize aladalanmaň

Tigir sürmegiň beýleki görnüşleri gaty az, ýöne elektrik tigirleri bilen bir küýzäni alyp bilersiňiz.Diýmek, elhenç energiýa çyzygynyň ýa-da jeliň ýerine has tagamly bir zat getirip bilersiňiz.Elbetde, siz hem gaty ýagly däl, ýogsam agramy azaltmak meýilnamaňyz durmuşa geçiriler!

Elektrik dag tigirleri dag tigirleriňizi köne edip biler

Dagda welosiped sürmek güýçli sport görnüşidir, bu bolsa ýaşyň we şikesleriň ahyrsoňy bedeniňize ýetjekdigini aňladýar.Diňe tekiz ýolda oturyp, owadan daglara göz aýlamak islemeseňiz.Elektrikli welosiped ýene-de ýaş duýmaga kömek edip biler ...

Pro vibe alyp bilersiňiz

Recentakynda geçirilen metbugat çäresinde Enduro hünärmen bir çapyksuwar elektrik dag tigirlerini synlaýan journalistsurnalistler bilen bir hatarda adaty dag tigir sürdi.Zalym dyrmaşmakda her bir habarçy aňsatlyk bilen oňa ýetdi.Hünärmen sürüji bolmasaňyz, elektrik togy bolmasa bu hakda pikir edip bilmersiňiz.Şeýlelik bilen, elektrikli welosipedler henizem özüňizi aldamakda özüňizi aldap, özüňizi gümürtik bolmakdan kanagatlandyryp biler.

asdf

Seni ýylgyrýarlar

Adamlar elektrik dag tigirlerini kabul edip ýa-da garşy çykyp bilmeýän hem bolsalar, ýüzüne uly ýylgyryşsyz münýänleri tapyp bilmeris.Elektrik güýjüniň ýüz myşsalaryna gönüden-göni baglydygyna doly ynanýarys.

Elektrik energiýasy bilen dag tigir sürmegiň köp artykmaçlygy barlygy sebäpli, ony nädip netijeli sürmeli?

Arassa welosiped çalt welosipeddir we welosipedi arassa saklamagyň iň aňsat usuly, adaty işe girmekdir.Her gezelençden soň çalt süpüriň we uly dynç günleri gezelençden soň has içgin arassalaň.Tigiriňizi hiç wagt gaty hapa etmegine ýol bermäň, sebäbi ol hapalanýar we hapalanýar we arassalanmak näçe kyn bolsa.Munuň üçin aşakdaky nokatlara üns berilmegi talap edilýär: 1. zynjyry yzygiderli ýaglamak endigi 2. Oturgyç sumkasynyň beýikliginiň laýykdygyna göz ýetiriň 3. Şinanyň basyşyny degişli ululykda barlaň 4. Dişli enjamyň dogry sazlanandygyna göz ýetiriň nygtamak möhümdir, uly tabagy kör ulanmaň, bu çydamly däl, dyz bogunlarynyň zeperlenmegi hem gaty uly.

Zynjyry mümkin boldugyça göni saklamak üçin (göwre paralel) öňdäki dişli plastinanyň we yzky polwanyň dişli pozisiýasyny saýlamaly.Zynjyr diňe belli bir aralykda elastik bolup biler, ýöne nädogry ulanylsa, esasanam çygly we palçykly ýerlerde çalt könelýär.5. Tormoz ulgamynyň dogry sazlanandygyna we dag welosipediniň tormoz paneliniň sürtülme adaty sesiniň bolmazlygyna göz ýetiriň.Biri ünsi özüne çekmek, beýlekisi belli bir fiziki sarp etmek.

Tigiriňize gowy üns beriň, soňra müneniňizde dogry duruň, üýtgeýän dişli prinsipine eýeriň, üstesine elektrik energiýasynyň goldawy, münmek has rahat we amatly bolar, açyk welosiped sürmek bilen söýüşjekdigiňize ynanýaryn.

Onda batareýany nädip saklamaly?

Elektrik dag welosipedimiz, adatça, litiý batareýalary oturdylýar, litiý batareýalarynyň ýokary göwrümli energiýa gatnaşygy, kiçi göwrümi, ýeňil agramy, ýokary iş naprýa .eniýesi ýok, ýadyň täsiri ýok (ulanylyşy öçürmek üçin islendik wagt zarýad alyp bolýar), daşky gurşawy goramak, hapalanmazdan we başga-da köp artykmaçlyklar, şeýle hem tehniki hyzmatyna üns beriň.

1.Birinji gezek batareýa çuňňur zarýad bermeli we ýaşyl yşyk görkezilenden soň zarýad beriji zarýad bermäge dowam eder.Howpsuzlygy daşamak üçin zawoddan çykanda batareýa ýarym elektrik ýagdaýynda.Batareýa münmezden ozal doly zarýad bermeli.

2. Elektrikli ulag sürmek prosesinde litiý batareýasy gaty pes bolanda, litiý batareýasyna gysga wagtda zarýad bermeli.Her gezelençde batareýany tükenmäň, tükenen bolsa batareýanyň ömrüni ep-esli azaldar, ýadyňyzdan çykarmaň !!Lityum batareýalarynyň ýadyň täsiri ýoklugy sebäpli, islän wagtyňyz güýçlendirilip bilner.Şonuň üçin batareýalaryňyzy ulananyňyzdan soň zarýad bermek endigine giriň, bu batareýanyň ömrüni birnäçe esse uzaldyp biler.

vbgfnhg

Lityum batareýasyna gabat gelýän güýçlendiriji ulanyň.Zarýad beriji tok gaty ýokary, litiý batareýasyny goramak ulgamynyň döwülmegi, gysga utgaşmanyň netijesinde litiý batareýasynyň howpsuzlygy hadysalaryna sebäp bolýar.Zarýad berijiniň naprýa .eniýesi gaty pes, bu zarýad berişiň pesligine we aşa köp sarp edilmegine getirýär.

4. Zarýad beriş wagtyna üns beriň.Görkezijiniň çyrasy ýaşyl öwrenden soň, 1-2 sagat zarýad beriň, zarýad bermek bes ediler.Mundan başga-da, batareýa uzak wagtlap ulanylmasa, aýda bir gezek güýçlendiriň.Batareýany güýç ýitirilende saklamak düýbünden gadagan.Batareýanyň naprýa .eniýesi aşa zarýad ýagdaýyna ýetensoň, batareýa uly zeper ýetirer we dikeldip bolmaz.

5. Şol bir wagtyň özünde, batareýanyň ömri daşky gurşawa-da täsir edýär, gyşy zarýad bermek üçin litiý batareýasy, tomusda aşa zarýad almak, tomus litiý elektrikli awtoulag göni gün şöhlesiniň ýokary temperaturasynda saklanmaly däldir.Şeýle hem, çygly bolmaň ýa-da suwa batyryň.


Iş wagty: Maý-19-2022

Habaryňyzy bize iberiň: