Elektrik tigirini nädip saýlamaly

Elektrik tigirini nädip saýlamalydygy barada giriş üçin aşakda serediň.

1. Elektrik tigirleriniň klassifikasiýasy

Professional klassifikasiýa nukdaýnazaryndan elektrik tigirleri esasan iki topara bölünýär, ýagny elektrik tigirleri we elektrik motosiklleri.Elektrik welosipedleri hem dürli naprýa .eniýelere we hereketlendirijiniň dürli pozisiýalaryna görä toparlara bölünip bilner.

Elektrik welosipedleri: Adyndan görnüşi ýaly, elektrik welosipedleri pedal sürmek funksiýasyna degişlidir.Umuman aýdanyňda, elektrik tigirleriniň tizligi sagatda 25Km-den ýokary däl we batareýanyň ömri birneme pes.Elektrik welosipedleri motorly däl ulaglar we motorly däl ulag ýollaryny almaly.

Elektrikli welosipedleri bukulýan elektrik tigirlerine, üýtgeýän tizlikli elektrik welosipedlerine, kuwwatly elektrik tigirlerine, elektrik welosipedlerine we ş.m. bölmek bolar.

Elektrik motosiklleri has köp ulanylýan we iň köp ýaýran.Öndürijiligine baglylykda tizlikde we batareýanyň ömründe uly boşluk bolar.Elektrik motosiklleri awtoulag serişdesidir we motorly ulag zolagyny almaly.

cdcs

2. Milli standart

Elektrik ulaglary barada aýdylanda, dürli ýurtlaryň dürli standartlaryň bardygyny aýratyn bellemek gerek.Gysgaça aýdylanda, standartda esasan tizlige, agramyna we hereketlendirijisine çäklendirmeler bar.Adaty çäklendirmeler ýerine ýetirilýänçä, ygtyýarnama we sürüjilik şahadatnamasy ýaly meselelere garamagyň zerurlygy ýok.

Milli ülňüler örän möhümdir, sebäbi milli ülňülere laýyk gelmeýän elektrik tigirlerine käbir ýerlerde ygtyýarnama berilmeýär we satyn alanyňyzda ýeterlik önümçilik kärleri we 3C kepilnamasy bar.Umuman aýdanyňda, kottej markalaryndan başga belli markalarda hiç hili mesele ýok.

3. Motor we kuwwat

Häkimiýet barada aýdylanda, hereketlendirijiden aýrylmazdyr.Motor elektrik ulagynyň esasy düzüm bölegi bolup, onuň işleýşi kuwwata, tizlige, çydamlylyga we suw geçiriji ukybyna täsir edýär.Ordinaryönekeý sarp edijiler üçin motoryň işleýşi barada kän bilmek zerurlygy ýok.Motoryň çykyş güýji näçe ýokary bolsa, şonça-da çalt we güýç güýçlidigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Adatça kiçi 240 watt, iň ýokary tizlik takmynan 22km / sag, iň uly çykaryş güýji 1000 watt, umumy iň ýokary tizlik 60km / sag töweregi bolup biler.

Elektrik ulagynyň tizligi we güýji, adatça, bedeniň agramy, batareýanyň naprýa .eniýesi we kuwwaty bilen gönüden-göni baglanyşyklydygyny bellemelidiris.Ordinaryönekeý sarp edijiler üçin awtoulag satyn alanyňyzda esasy üns motoryň güýjüne we markasyna gönükdirilýär.Umuman aýdanyňda, bazardaky has meşhur markalaryň motor hili synagdan geçýär we adatça birnäçe ýyllap kynçylyksyz ulanylýar.

cdscs

.

4. Batareýanyň ömri we batareýanyň ömri

Elektrik ulagynyň batareýasy barada bilmeli iki esasy nokat bar.

1. Batareýa uly batareýa we kiçi batareýa bölünýär, kiçi batareýa 12A, uly batareýa 20A.

2. Batareýa näçe köp bolsa, naprýa .eniýe şonça-da ýokarydyr.Batareýanyň ululygyna garamazdan 12V naprýa .eniýedir.Naprýatageeniýäni batareýalaryň sanyna görä goşup bolýar.: Agny: üç batareýa (36V12A), dört kiçi batareýa (48V12A), dört sany uly batareýa (48V20A), bäş sany uly batareýa (60V20A) we alty sany uly batareýa 72V20A.

3. Batareýanyň ömri batareýanyň güýji bilen baglanyşykly.Hakyky batareýanyň ömri teoretiki batareýanyň ömrüniň 80% -ini düzýär.

4. Batareýanyň ömri ýük bilen hem baglanyşyklydyr.Elektrikli welosiped sürýän adam has ýeňil bolsa, batareýanyň ömri has uzyn bolar.

5. Batareýalaryň klassifikasiýasy

cdcsdc

Elektrikli awtoulag satyn alanyňyzdan soň, batareýany bilmeli, sebäbi batareýanyň hili elektrik awtoulagyny ulanmagyň amatlylygy bilen baglanyşykly.Biraz wagtlap sürüjini synap bilersiňiz, ýokary çykalga ýollaryny alyp, batareýanyň güýjüni synap bilersiňiz.Kuwwatyň gowydygyny duýsaňyz, saýlap bilersiňiz, ýogsam satyn alyp bilmersiňiz!Häzirki wagtda elektrik ulagy batareýalary: gurşun-kislotaly batareýalar, litiý batareýalary, grafen batareýalary, nikel-metal gidrid batareýalary we nikel-kadmium batareýalary.Ilkinji üçüsi bazarda has ýygy duş gelýär we öndürijiligi hem pesden ýokary bolýar we bahasy elbetde has gymmat.Häzirki wagtda iň köp ulanylýan gurşun-kislotaly batareýalar we litiý batareýalarydyr.

6. Şinalar

Şinalar häzirki wagtda esasan turbasyz.Dükandan tekerleri satyn alanyňyzda soramagyňyz maslahat berilýär.

Bu ýerde size hödürlemek isleýän zadym, indi polat simli teker diýilýän tekeriň bir görnüşi bar.Bu tekeriň içinde demir gatlakly turbasyz tekerleriň kämilleşdirilen görnüşi.Bu metal gatlak deşikden goraýjy täsir edip biler, teker dyrnak ýa-da bir zat bilen deşilse-de, ol döwülmez.

7. Tormoz

Tormozlamak üçin esasan disk tormozlaryna we deprek tormozlaryna düşünmeli.Tormoz öndürijiligi nukdaýnazaryndan disk tormozlarynyň täsiri deprek tormozlaryndan has gowudyr we has oňat enjamlaşdyrylan disk tormozlarynda ABS gulplama garşy tormoz ulgamy bar.

Indi esasy akym birleşmesi, adatça öň tigir disk tormozlary, yzky tigir tormoz bilen.Munuň sebäbi, disk tormozlarynyň işleýşiniň gowy bolmagydyr.Yzky tigirler hem disk tormozyny ulanýan bolsa, ýokary tizlikde süreniňizde gulplanmak we guýruk süýşmek meselesi ýygy-ýygydan ýüze çykýar.Yzky tormoz bolsa elektrik ulaglarynda iň köp ulanylýar.Şonuň üçin gulplama garşy tormoz ulgamy bilen enjamlaşdyrylmasa, öň we yzky disk tormozlaryny yzarlamagyň zerurlygy ýok.Öňki diskiň we yzky depäniň konfigurasiýasy tygşytly we amalydyr.

Bahasy nukdaýnazaryndan disk tormozlary deprek tormozlaryndan has gymmat.Şonuň üçin goşa disk tormozyny kör görmäň.

Elektrik ulaglarynyň tormozlaryna, esasanam tormozlaryň nurbat bilen berkidilendigini ýa-da ýokdugyny görmek üçin üns bermeli.Şeýle bolsa, saýlap bilersiňiz, sebäbi şeýle tormozlary islän wagtyňyz sazlap bolýar, bu has amatly.Başga görnüşleri saýlamasa.


Iş wagty: 13-2022-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň: